اما این شرایط با شروع کرونا متفاوت بود زیرا ریویِن به عنوان دومین شرکت خودرویی در ایالات متحده مانند سایه تسلا را دنبال می‌کند. این شرکت توانست در سال ۲۰۲۱ بیشترین عرضه اولیه را به خود اختصاص دهد.