بررسی اطلاعات منتشر شده سایپا در سایت کدال سازمان بورس نشان می دهد این خودروساز تا پایان مرداد ماه 1401 در مجموع تولید حدود 10 هزار و 150 دستگاه شاهین را نهایی کرده است. در حالی تولید این تعداد شاهین در بازه زمانی مورد اشاره محقق شده که سایپایی ها امسال قول تولید 60 هزار دستگاه شاهین را داده بودند. نارنجی های جاده مخصوص برای اینکه به قول خود عملیاتی کنند باید به طور میانگین ماهانه پنج هزار دستگاه شاهین تولید می کردند. بنابراین این خودروساز باید تا پایان دومین ماه از فصل تابستان 25 هزار دستگاه شاهین را تکمیل می کردند اتفاقی که محقق نشده وغول نارنجی جاده مخصوص از هدف گذاری خود برای تولید شاهین حدود 60 درصد عقب است. به نظر میرسد شاهین زیر قول خود زده است.

اما تولید شاهین از فروردین تا تیرماه 1401  چه افت و خیزی را تجربه کرده است؟ بررسی اطلاعات منتشر شده نشان می دهد سایپایی ها در اولین ماه از بهار امسال توانستند تولید بیش از هزار و 620 دستگاه شاهین را نهایی کنند. این تیراژ تولید در اردیبهشت ماه با رشد حدود 11 درصدی به هزار و 800 دستگاه رسید. اما تولید شاهین در خردادماه به اوج خود رسید. غول نارنجی جاده مخصوص در آخرین ماه از فصل بهار 1401 توانست بیش از دو هزار و 770 دستگاه از این محصول نوبرانه خود را تولید کند. این تیراژ تولید در قیاس با ماه پیش از آن حدود 54 درصد رشد به خود دید. اما رشد تیراژ ماهانه شاهین در خردادماه متوقف شد و سایپایی ها نتوانستند روند رو به رشد خود در تولید این خودرو را ادامه دهند. تیرماه امسال شاهین به نسبت خردادماه افتی حول و حوش 46 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد. نارنجی های جاده مخصوص در اولین ماه از فصل تابستان نزدیک به هزار و 500 دستگاه شاهین تولید کردند. شاهین در مرداد ماه بار دیگر به مدار رشد برگشت و تولید نزدیک به دو هزار و 470 دستگاهی را در کارنامه خود ثبت کرد. این تیراژ تولید در مرداد رشدی بیش از 65 درصدی را به نسبت ماه قبل برای شاهین رقم زد.

روند تولید شاهین

اما شاهین در بخش فروش چه کارنامه ای را از خود به جای گذاشته است. این خودرو در فروردین ماه هزارو 365 دستگاه فروش رفته است. در دومین ماه از فصل بهار سایپایی ها بیش از هزار و 500 دستگاه شاهین را برای مشتریان فاکتور کردند. بنابراین شاهد رشدی حول و حوش 10 درصدی در اردیبهشت به نسبت فروردین در فروش این محصول نوبرانه سایپا هستیم. خرداد ماه فروش شاهین همانند تولید این خودرو جهش کرد. سایپا در آخرین ماه از فصل بهار در مجموع نزدیک به دو هزار و 650 دستگاه شاهین فروخت. بنابراین فروش این خودرو در خردادماه به نسبت اردیبهشت حدود 75 درصد رشد کرد.

اما تیرماه باردیگر فروش شاهین افت را تجربه کرد. این خودروساز در تیرماه بیش از دو هزار دستگاه شاهین را در دسترس مشتریان قرار داد. با توجه به فروش این تعداد شاهین، فروش این خودرو با افتی حول و حوش 24 درصدی را به خود دید. مردادماه به اتمام رسید و سایپایی ها بیش از دو هزار و 350 دستگاه شاهین فروختند تا به رغم رشد 17.5 درصدی اما این تیراژ فروش همچنان با قله خردادماه فاصله دارد.

روند فروش شاهین

اگر فرض کنیم شاهین بخواهد کم کاری خود را جبران کند باید در مدت باقی مانده تا پایان سال به طور میانگین ماهانه حول و حوش هفت هزار و 120 دستگاه شاهین تولید کند. تحقق ماهانه این تیراژ تولید به آن معناست که سایپایی ها باید چهار هزار و 345 دستگاه شاهین بیش از بیشترین تیراژ تولید خود در خردادماه تولید کنند. به عبارت دیگر اگر سقف توان این خودروساز در تولید شاهین را دو هزار و 775 دستگاهی در نظر بگیریم که در خرداد محقق شده باید این سقف تولید حدود 156 درصد رشد کند.