احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان تعریف ساده ای از خودروی ارزان ارائه می کند.