اما در روزهایی که صنعت خودروی ایران تازه در حال شکل گیری بود دو رقیب مطرح و مشهور یعنی جیپ آمریکا و لندرور انگلیس نه تنها در ایران حضور داشتند بلکه به عنوان اولین خودروهای تولید داخل در خط مونتاژ کارخانه های ایرانی تولید میشدند.

پیش‌تر در گزارشی به جیپ ایران پرداختیم و در این گزارش، اولین رقیب جیپ یعنی لندرور را بررسی میکنیم.