در این قسمت از ویراژ با سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا گفت و گو می کنیم