به گزارش اکو ایران ، آمارهای ارائه شده توسط شرکت های خودروساز در سایت کدال سازمان بورس نشان می دهد تولید خودروی سواری در سه خودروساز بزرگ کشور در پایان بهمن ماه روی عدد 983 هزار دستگاه توقف کرده است. با توجه به تولید حدود 803 هزار و 500 دستگاهی که تا پایان مدت مشابه سال گذشته رقم خورد شاهد رشد بیش از 179 هزار و 500 دستگاهی در تولید سواری ها هستیم. این افزایش تیراژ حکایت از رشد بیش از 22 درصدی دارد.

ایران خودرویی ها همانند ادوار گذشته بیشترین تولید را تا پایان بهمن ماه 1401 به خود اختصاص داده اند. این خودروساز در بازه زمانی یاد شده نزدیک به 537 هزار و 400 دستگاه از انواع محصولات سواری خود را خطوط تولید تکمیل کردند. این حجم تولید در مقابل تیراژ تولید سال گذشته در همین بازه زمانی از رشد تولیدی حول و حوش 25 درصدی را نشان می دهد. بعد از ایران خودرو، سایپایی ها با تولید نزدیک به 322 هزار و 700 دستگاهی جایگاه دوم را در تولید خودروی سواری به خود اختصاص داده اند. خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص تا پایان بهمن ماه 1400 در مجموع حدود 291 هزار و 629 دستگاه خودروی سواری تولید کرده بود. بنابراین غول نارنجی جاده مخصوص توانسته تا پایان دومین ماه از زمستان امسال در قیاسز با مدت مشابه سال گذشته تیراژ تولید خود در بخش سواری را حدود 11 درصد رشد دادند. پارس خودرویی ها نیز که همواره مهمان جایگاه سوم جدول تیراژ تولید هستند تا پایان یازدهمین ماه از سال جاری توانستند نزدیک به 123 هزار دستگاه خودرو تولید کنند. این تیراژ تولید سواری در حالی به نام پارس خودرویی ها در پایان بهمن ماه امسال ثبت شده است که در همین بازه زمانی در سال 1400 حدود 82 هزار و 150 دستگاه در خطوط تولیدی آنها تکمیل شده بود. مقایسه آمارهای تولید یاد شده نشان می دهد این خودروساز در فاصله یک سال حجم تولید خود را حول و حوش 50 درصد رشد کرده است.

نمودار تولید خودروی سواری در بهمن 1401