ویژه برنامه کارنما به روند بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ می‌پردازد. روندی که نشان می‌دهد بازار خودرو امسال چندان گوش به فرمان سیاست گذار اقتصادی نبوده و عوامل خارج از اقتصاد هم تاثیر به سزایی روی آن گذاشته است.