سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) در مجموع بیش از 428 هزار دستگاه عنوان سواری و وانت را در خطوط تولید خود نهایی کردند. این سه خودروساز روی محصولات تولیدی خود تا پایان شهریورماه سال جاری در مجموع زیان تولیدی حدود 2 هزار و 100 میلیارد تومانی را در صورت های مالی خود ثبت کردند. بنابراین اگر زیان تولید ذکر شده را بر تعداد خودروی تولید شده تقسیم کنیم به طور متوسط هر دستگاه خودرویی که در خطوط تولیدی خودروسازان نهایی شده زیانی در حدود 5 میلیون تومانی را به خودروسازان تحمیل کرده است.

اما وضعیت زیان دهی هر یک از سه خودروساز بزرگ کشور برای تولید هر دستگاه خودرو چگونه بوده است؟

ایران خودرویی ها تا پایان شهریورماه سال جاری در مجموع نزدیک به 206 هزار دستگاه خودرو تولید کردند. با توجه به زیان حدود هزار و 500 میلیارد تومانی این خودروساز تا پایان شهریورماه سال جاری، آبی های جاده مخصوص به طور متوسط روی هر دستگاه خودروی تولیدی خود حدود 7 میلیون و 200 هزار تومان زیان کردند.

رقیب ایران خودرو یعنی سایپا نیز زیان بیش از 3 میلیون تومانی را روی هر دستگاه محصول تولیدی خود تا پایان نیمه اول سالجاری ثبت کرده است. نارنجی های جاده مخصوص در حالی زیان نزدیک به 500 میلیارد تومانی را در کارنامه 6 ماهه خود ثبت کرده اند که توانسته اند در این مدت در مجموع بیش از 164 هزار دستگاه انواع سواری و وانت تولید کنند.

حال وضعیت پارس خودرو سومین خودروساز بزرگ کشور و زیر مجموعه خودروسازی سایپا را بررسی می کنیم. پارس خودرویی ها تا پایان دومین فصل از سال 1400 زیانی حدود 93 میلیارد و 250 میلیون تومانی را در صورت های مالی خود ثبت کردند. این خودروساز در بازه زمانی یاده شده بیش از 58 هزار دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را تکمیل کرده است بنابراین پارس خودرویی ها به ازای تولید هر دستگاه خودرو به طور متوسط بیش از یک میلیون و 600 هزار تومان زیان دیده اند.