ایران خودرویی ها در سه ماه پاییز تولید دو محصول از خانواده پژو 206 و یک محصول از خانواده پژو 207 را متوقف کردند.

پژو 206 تیپ 5 و پژو 206 صندوقدار طی پاییز 1400 در خطوط تولید ایران خودرو دیده نشدند.

اما از میان اعضای خانواده پژو 207، تولید پژو 207 با گیربکس اتوماتیک و سقف پانوراما در سه ماهه سوم سال جاری متوقف بود.

آبی های جاده مخصوص تا پایان آذرماه 1400 در مجموع تولید 267 دستگاه پژو 206 صندوقدار را نهایی کردند که به نسبت مدت مشابه در سال گذشته افت 98 درصدی را به خود دیده است.   این خودروساز تنها یک دستگاه پژو 206 تیپ 5 را در بازه فروردین تا آذرماه  تولید کرد. اما وضعیت تولید پژو 207 با گیربکس اتوماتیک و سقف پانوراما به مراتب بهتر بود . به رغم توقف تولید پاییزه این محصول، این غول خودروساز بیش از چهار هزار و 100 دستگاه از این محصول را تولید کرد. تولید این تعداد پژو 207 با گیربکس اتوامتیک و سقف پانوراما به نسبت سال گذشته در همین بازه زمانی رشد بیش از 280 درصدی را برای این خودروساز در تولید این محصول به ارمغان اورده است.

تولید پژو پارس معمولی در سایت سمنان ایران خودرو نیز در پاییز 1400 متوقف بود با ین حال این غول خودروساز در بازه 9 ماهه در مجموع بیش ازهزار و 180 دستگاه از این خودرو را تولید کرد. این میزان تولید در سال جاری در قیاس با سال گذشته افت حدود 59 درصدی را به خود دیده است.

تولید برخی محصولات نیز به صورت کج دار و مریز در خطوط تولید ایران خودرو انجام شد. خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص در سایت مرکزی خود تولید پژو پارس معمولی و سمند با موتور EF7 را به صورت قطره چکانی در پاییز امسال در دستور کار داشت.

در شرایطی که طی سه ماهه سوم سال جاری تولید پژو پارس معمولی در سایت مرکزی ایران خودرو با افت و خیر همراه بود اما این خودروساز طی 9 ماهی که از سال جاری می گذرد در مجموع بیش از 6 هزار و 400 دستگاه از این محصول را تولید کرد با این حال افت حدود 66 درصدی به نسبت همین بازه به در سال گذشته در کارنامه این خودروساز رقم خورد. سمند با موتور EF7 نیز در مسیر پژو پارس معمولی حرکت کرد و به رغم تولید قطره چکانی در بازه مهر تا آذرماه امسال در مجموع بیش از 660 دستگاه از این خودرو را تولید کرد. به دلیل اینکه این خودرو در سال گذشته در برنامه تولید سایت مرکزی ایران خودرو چندان جایی نداشت، تولید 9 ماهه این محصول در قیاس با سال گذشته رشد بیش از هزار و 150 درصدی را تجربه کرد.

اما وضعیت تولید قطره چکانی محصولات ایران خودرو طی پاییز 1400در دیگر سایت شهرستانی این خودروساز نیز جریان داشته است. در سایت خراسان این خودروساز، پژو 405 مدل SLX، پژو 405 دوگانه سوز، پژو پارس دوگانه سوز و هایما S5 کج دار و مریز تولید شد.

با این حال آبی های جاده مخصوص 28 دستگاه از پژو 405 مدل SLX را تا پایان آذرماه تولید کردند. تولید این تعداد پژو 405 تا پایان پاییز سال جاری در قیاس با تولید سال گذشته آنها در همین مدت افت 99 درصدی را به خود دیده است. این سایت خودروساز تولید بیش از 180 دستگاه پژو پارس دوگانه سوز را نیز تا پایان نهمین ماه از سال جاری نهایی کرد. این به آن معناست که در تولید این محصول به نسبت سال گذشته افت 95 درصدی را تجربه کرده است. آبی های خراسانی بیش از 900 دستگاه هایما S5 را به رغم تولید اندک در پاییز در بازه 9 ماهه تولید کردند. تولید این محصول مونتاژی با این تیراژ در 9 ماه امسال اما رشد حدود 55 هزار و 300 درصدی داشته که ناشی از تیراژ بسیار اندک سال گذشته است.  ایران خودروی خراسان در تولید دیگر محصول دوگانه سوز خود یعنی پژو 405 دوگانه سوز تیراژ تولیدی بیش از دو هزار و 250 دستگاهی را طی فروردین تا آذر 1400 در کارنامه خود ثبت کردند. تولید این محصول دوگانه سوز تا پایان پاییز 1400 در قیاس با تولید سال گذشته در همین مدت افت بیش از 15 درصدی داشته است.