کشوری که منطق ندارد متوسل به مداخله نظامی و لشگرکشی می‌شود.

موضع گیری‌های متعدد در قبال یک رخداد در حال بررسی ایران پیامد استانداردهای دوگانه دولت‌ها است.

پای حقوق ملت خود ایستاده‌ایم.

ایران دارای کارآمدترین سازوکارها در صیانت از حقوق بشر است.

ایران به تکیه‌گاه امینت در جهان تبدیل شده است.

مردم‌سالاری فراگیر در ساختار حکومتی ایران نهادینه شده.