دکتر ابراهیم متقى، استاد دانشگاه تهران در برنامه «راهبرد» مى گوید آمریکا و انگلیس به دنبال اجماع سازى گسترده علیه ایران نیستند اما به هر حال یک کنش حقوق بشرى را در رابطه با تهران در دستورکار دارند.