این کارشناس مسائل روسیه معتقد است در این شرایط ایران برای تبرئه خود از اتهام مشارکت در جنگ اوکراین، کار سختی را در پیش دارد اما شاید تهران با عزم سیاسی و برخی رایزنی‌های دیپلماتیک بتواند تاحدودی فضا را تلطیف کند.

وی همچنین گفت اگر ایران خود را در جنگ، کنار روسیه تعریف کند دچار یک اشتباه استراتژیک شده است زیرا هیچ منافعی عایدش نمی‌شود.