در این ویدئو سابقه فعالیت او را از دهه هشتاد تاکنون بررسی کردیم.