موقعیتی که دو طرف به صورت تدریجی شروع به دادن امتیازات به همدیگر می‌کنند.شروع این بازی به میزان حداقلی از اعتماد بین طرفین وابسته است.