برای نشان دادن این تصویر، شاخص‌هایی وجود دارد،‌ شاخص‌هایی همچون سیستم بهداشتی و مراقبتی، شادی، کیفیت هوا، صلح، شهرهای جهانی، زیست پذیری، ادراک فساد، سرعت اینترنت، قدرت پاسپورت، و نوآوری که مولفه های مرتبط با برند کشوری هستند که با استفاده از آنها می‌توان وضعیت کشورها را بررسی و مقایسه کرد.

بررسی وضعیت ایران در این شاخص ها نشان می‌دهد که ایران در اغلب این شاخص‌ها جایگاه خوبی ندارد و می‌توان گفت که ایران نتوانسته برندسازی خوبی داشته باشد.