در فرهنگ فارسی معین استقلال به معنی اداره کشور با اختیار و آزادی بدون مداخله کشورهای بیگانه است. اما نه در این تعریف نه در تعاریف دیگر همکاری و ایجاد روابط با کشورهای ابرقدرت ناقض مفهوم استقلال نیست.

مسعود نیلی، اقتصاددان معتقد است حکومت تاکنون نتوانسته است تعریفی از مفهوم استقلال که در آن تعامل با دنیا نیز وجود داشته باشد ارائه کند.