قهرمانپور توضیح داد که این معماری امنیتی منشاء ثبات، امنیت و آرامش در اروپا بوده که توسعه و احیای اقتصاد را به دنبال دارد.