داود دشتبانی، سردبیر ماهنامه وطن یولى و کارشناس مسائل قفقاز معتقد است با وجودیکه ایران با ۱۵ کشور همسایه است اما به دلیل چالش با هژمون آمریکا، ایران امروز بسیار محدود شده است.

به گفته این کارشناس در چنین شرایطی همه راه‌ها و مسیرها برای کشور ما اهمیت پیدا می‌کند که قفقاز یکی از آنها است. دشتبانی گفت:« مزیت ژئوپلتیکی ما در ارتباط با دسترسی به اروپا و بازارهای آن اگر از بین برود با یک بن‌بست بزرگ مواجه خواهیم شد.»