فرمانده پیشین ارتش و رییس جمهور فقید پاکستان پاسخ داد: اصلا. من کارهای زیادی برای کشورم و مردمم انجام دادم.

برخی می‌گویند او میراث تلخی از خود بر جای گذاشت و برخی دیگر اقدامات او در اعطای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را تحسین می‌کنند. 

ژنرال ۴ستاره یکشنبه این هفته در امارات متحده عربی، جایی که از زمان متهم شدن به خیانت به پاکستان در آنجا روزگار می‌گذراند، درگذشت.