بیش از دو دهه پیش، ایران سومین فروشنده نفت به چین بود. اما نگاهی به آمار و ارقام در سال‌های اخیر نشان می‌دهد ایران بازار نفت چین را به سایر کشورهای خاورمیانه‌ای باخته است.

نسیم بنایی از تحولات تجارت نفت میان چین و کشورهای خاورمیانه گزارش می‌دهد.