روزنامه های امروز بوی عید و بهار گرفته است. برخی روزنامه ها صفحه یک خود را به این رویداد ملی اختصاص داده اند. در این میان برخی روزنامه ها همچون ابتکار و کاروکارگر به موضوع تعیین حداقل دستمزد پرداخته اند. 

باوجود آنکه کمتر از پنج روز به پایان سال مانده اما هنوز دود سفید از شورای نشست شورای عالی کار بیرون نیامد و روی رقم سبد معیشت که مهم ترین متغیر دستمزد است توافقی حاصل نشده ظاهرا یک اختلاف حساب ۵ میلیونی بین نماینده کارگران با نماینده کارفرما و دولت بر سر تعیین این رقم وجود دارد.

فرهیختگان امروز در گزارشی بخشی از نتایج یک افکارسنجی را منتشر کرده که در پیمایشی به سراغ خانم‌های ضعیف‌الحجاب رفته تا در خصوص موضوعاتی همچون دین، خانواده و نسبت‌شان با مفهوم اعتراض به ساختارهای حاکمیت، نظرسنجی کند.