ابراهیم فراهانى - کارشناس مسائل ترکیه - به بررسى این موضوع در برنامه «راهبرد» پرداخته است.