علی ربیعی گفت: مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی در بخش دولتی و خصولتی به ابزار فشار نمایندگان و پاسخ دادن به دیگران تبدیل شده است. دولت نیز که به دنبال تدوین آیین‌نامه‌ای در این زمینه است بیشتر قصد دارد نقاط ضعف خود را در حوزه‌های مختلف پوشش بدهد.

بر اساس اظهارات این پژوهشگر اجتماعی، وقتی 30 درصد از جامعه بر اساس آمار رسمی در دهک‌هایی قرار می‌گیرند که در تله فقر گرفتار شده‌اند، مسأله بنیادی‌تر می‌شود و به نظر می‌رسد بیش از هر دوره دیگری نیاز به مسئولیت اجتماعی گروهی و فردی داریم.

ربیعی همچنین اظهار کرد: 17 تصمیم غیرکارشناسی برای فشار برای منافع، آنچنان بلایی بر سر صندوق‌های تامین اجتماعی آورد که تا نسل‌های آینده در آن گرفتار می‌شوند.