رحمن قهرمانپور، پژوهشگر ارشد مسائل بین الملل توضیح داد که از سال ١٩٩٠ که صدام به کویت حمله کرد و منطقه امنیتى شد، سیاست خارجى ما عمدتا در مواجهه با آمریکا تعریف شده بود.

به گفته این کارشناس امروز اهمیت نفت نزولى شده و نظم منطقه دیگر صرفا امنیتى نیست لذا با کمرنگ شدن اهمیت نفت و امنیت، ایران هم باید اقتصاد خود را براى حضور در نظم بده بستان محور آماده کند.