اما مخالفان مصدق میراث او را «شعار» و «شعارزدگی» می‌دانند و معتقدند تا به امروز این شعارها در ساختار سیاسی ایران زنده مانده و مسبب بسیاری از چالش‌ها شده است.

موسی غنی‌نژاد اقتصاددان، محمود کاشانی حقوقدان و فرزند آیت الله کاشانی و داریوش رحمانیان دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران، در میزگرد نقد و نظر گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد به پاسخ این سوال پرداختند.