محمد فاضلی، جامعه‌شناس به عنوان یکی از سخنرانان این پنل پنج راهکار در مورد سیستم حکمرانی داشت. اولین راهکار فاضلی رفع تناقضات موجود در حکمرانی بود.

از نظر فاضلی حکمرانی ایران آلوده به تناقض شده و نکته بدتر اینجاست که دیگر از این تناقضات احساس شرم نمی‌کنند و این موضوع حمایت جامعه را به حداقل رسانده است، حمایتی که بدون آن توسعه غیرممکن است.