آیا در دهه منتهی به انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، شرایط رفاهی و درآمدی و نیز عدالت اجتماعی و نابرابری بسیار مطلوب بود؟ پروژه بورگن چیست؟

چرا برخی در مورد اثرات اقتصادی انقلاب ایران دچار خطا می‌شوند؟

اصلاحات ارضی، هجوم روستا به شهر، انفجار درآمدهای نفتی، جنگ ایران و عراق و جهاد سازندگی چگونه بر کاهش یا افزایش نابرابری در ایران اثر گذاشت؟

در طول سال‌های پیش و پس از انقلاب، چقدر در کنترل برون‌ریزهای منفی موثر بر نابرابری در بازارها موفق بوده‌ایم؟

تولید ناخالص داخلی بین ایران و ترکیه چگونه در ۷۰ سال اخیر تغییر کرد؟

جواد صالحی اصفهانی استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا در «مدرسه فقر و نابرابری» که به همت اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران برگزار شده است توضیح می‌دهد.