به گفته او، آمریکا تلاش می کند تا هیمنه تک قطبی خود را حفظ کند و برای حفظ آن باید مسلح به اقتصاد قوی و نظامی گری قوی باشد. ایران نیز باید حد وسط این مثلث باشد.