پیام روشنفکر، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «اکوایران» معتقد است که تاثیرات هرکدام از اینها مجزا شناسایی نشده است. او شاهد حرفهایش را از جنبش «می‌تو» و نظرات موافقان و مخالفان این دیدگاه می‌آورد.