.انتقاد از ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به انتهای زنجیره