ممانعت از هدر رفت 7.5 درصدی انرژی و استفاده از ظرفیت‌های پتروشیمی