تبدیل نفت به فرآورده‌های نفتی در داخل کشور

ارزآوری از فروش نفت را کافی نیست؛ تمام دستگاه‌ها باید برای ارزآوری داشته باشند

جلوگیری از خام فروشی با فناوری