نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در طول مناطره‌های خود جز اشاره‌های گذرا حرف جدی از ضرورت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی نزدند. در حالی که ایران اکنون در گودال تنش‌های اکولوژیک به سر می‌برد. گویی محیط‌زیست که بستر ابرچالش‌های ایران امروز است اساسا در دستور سیاست‌های آنها قرار ندارد و مساله‌ای درجه چندم محسوب می‌شود.

در این میزگرد، عادل جلیلی استاد پژوهشگر منابع طبیعی و محیط‌زیست از وابستگی متقابل محیط‌زیست با اقتصاد و جامعه گفت و بر ضرورت تغییر رویکرد منابع محور توسعه در ایران به اقتصاد خدمات محور برای نجات سرزمین تاکید کرد.

همچنین محمد درویش از ابرچالش‌های جدی آب، فرونشست و بیابان‌زایی در ایران گفت و تاکید کرد به رغم سرمایه‌های انسانی وسیع در کشور، روز‌به‌روز به سمت قهقرایی سرزمینی پیش می‌‌رویم چرا که توسعه در ایران بر پایه مصرف منابع حیاتی بنیان‌گذاشته شده است.

نسخه کامل میزگرد را در «تجارت فردا» بخوانید و‌ در «اکو‌ایران» ببینید.