برجام در دولت روحانی به امضا رسید و در همان دولت با خروج یکجانبه آمریکا از این توافق، کارآمدی اش را از دست داد.این توافق نامه، موافقان و مخالفان سرسختی دارد؛ موافقان، این توافق را تنها راه برون رفت کشور از مشکلات و حتی حمله نظامی احتمالی در آن مقطع می دانند و مخالفان معتقدند، برجام منجر به از دست رفتن ابزارهای قدرت ایران شد.

احمد زیدآبادی و ابراهیم متقی در مناظره ای به گذشته و آینده این توافق پرداخته اند. در این مناظره روی این محورها بحث شده است:

برجام در چه فضای تئوریک و کاربردی محقق شده است؟کارگزاران دولت قبلی چه در سر داشتند که به برجام رسیدند؟ چرا مطلوبیت در ذهن کارگزاران از برجام بیرون نیامد؟

اگر پروژه کلان کارگزاران قبلی عادی سازی روابط با جهان بود چرا نتوانست تحقق پیدا کند. تفاوت نگاه ساختار و کارگزار چه بود؟

و در نهایت گره های کور مذاکرات چیست که اجازه نمی دهد مذاکرات پیش رود؟  آیا برجام در دولت ابراهیم رئیسی احیا می شود؟

این مناظره به زودی از اکو ایران پخش می شود.