دیدگاه تجار به آینده مناسبات اقتصادی دو کشور چگونه است؟

سیدحمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق، توضیح می‌دهد.