به گزارش اکوایران،  مقوله امنیت از زمان کودتای نافرجام سال 2016 علیه رئیس جمهوری ترکیه به یک وســواس ذهنی برای اردوغان تبدیل شده است. با توجه به محور سبزی که اردوغان بــرای خود تعریف کرده بود، عدم حضورش در اجالس جهانی آب و هوا معروف بــه COP26 ممکن اســت در ظاهر اقدامی خودتخریب‌گرایانه قلمداد شــود.

امــا اردوغان تلاش دارد در پایگاه خانگــی اش بازی کند و تغییر موضــع را در این باره به عنوان موضوعی افتخارآمیز به حساب آورد. از همین رو آنگونه که نیویورک تایمز نوشته، اردوغان در سخنانی به خبرنگاران در پــروازش به مقصد اروپا گفت: ما هرگز اجازه نمی دهیم آبروی کشــورمان در جایی خدشه‌دار شود. از همین رو یک بار دیگر نشان دادیم که تنها با تکیه بر رویکرد عادلانه‌تر می‌توانیم دنیایی عادلانه ایجاد کنیم.

اردوغان چهره‌ای غیرقابل پیشبینی، مبارز و از منظر سیاســی زیرک است که به مدت بیش از 18 سال در قدرت بوده و همیشه می داند کدام دکمه را فشار دهد. با این حال او این روزها از منظر سیاسی آسیب پذیر شده و شاید بیش از هر زمان دیگر در زندگی حرفه‌ای‌اش به چالش کشیده شده است.

رئیس جمهوری ترکیه در نظرســنجی‌ها در شرایطی که اقتصاد درگیر لغزش شــده، سقوط کرده است. ماه گذشته لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا به پایین ترین سطحش رسید، بیکاری در میان حامیان اردوغان رو به افزایش است، تورم در این کشور نزدیک به 20 درصد برآورده شده اســت و از همین رو اردوغان امروز به شــکل جدی خود را در برابر یک اپوزسیون پرجنب وجوش و درعین حــال متحد می بیند.

رئیس جمهوری ترکیه که مصمم است با پیروزی دوباره در انتخابات سال 2023 به طوالنیترین فرمانروای مدرن ترکیه تبدیل شود، درگیر نشانه هایی از ناامیدی فزاینده اســت؛ چرا که تاکتیکهای معمولش کارساز نیست و رای دهندگان به خصوص جوانان مشتاق تغییر، بی قرار هستند.

مدیــر برنامه تحقیقاتی ترکیه فعال در موسســه واشــنگتن در این بــاره گفت: من فکر میکنــم اردوغان نگران اســت و از ازدســتدادن قدرت میترســد. به نظر می رسد این نخستین بار در ســال های اخیر اســت که او به این وضعیت مبتلا شده و قابل قبول هم هســت.

این کارشــناس در ادامه خاطرنشان کرد: اردوغان بــرای مدت طولانی، نزدیک به دو دهه، قدرت را در اختیار داشــت. او از فرسودگی تشــکیلاتی رنج می برد، خیلی خسته تر از آن است که بتواند همیشه در راس بازی خود و مخالفانش قرار بگیرد.

سینان اولگن، رئیس مرکز مطالعات اقتصاد و سیاســت خارجی در استانبول نیز گفته، اردوغان به ویژه در دههای که گذشت از سیاست خارجی به عنوان ابزاری برای برجســته کردن وجهه‌اش در داخل اســتفاده کرد. او به نوبه خودش به رهبــران خارجی توهین کرده، خود را به عنوان قهرمان مهاجران ترک و مســلمان در سراســر جهان معرفی کرده اســت، به ویژه سال گذشــته که ترکیه قدرت نظامیاش را در جریان یک ســری از مداخله‌های برون‌مرزی به نمایش گذاشت. اردوغان عملیات نظامی در سوریه، لیبی و آذربایجان را رصد می کرد و با ارسال کشــتیهای حفاری برای اکتشاف گاز، زمینــه را برای افزایش تنش‌ها با یونان در شــرق مدیترانه هموار کرد.

اولگن در ادامه خاطرنشان کرد: با این همه از نوامبر گذشــته، زمانی که اردوغان دامادش را از سمت وزارت دارایی کنار گذاشــت، وضعیت اقتصادی وخیم ترکیه موجب شد که رئیس جمهوری موضعش را در سطح بین المللی تعدیل کند و از لفاظی های پیشــینش عقب بنشیند.

به گفته اولگن، مسئله اصلی در حال حاضر جلوگیری از تنش اســت تا اقتصاد ترکیه بتواند نفسی تازه کرده و به وضعیت پیشینش بازگردد. با این همه اردوغان آنقدر قدرت انباشــته که هــوی و هوس او موجب خواهد شــد که دیگــر نتواند به داد خودش برســد. اردوغان در چند هفته گذشــته به تاکتیکهای قدیمی خود بازگشته و نزدیکترین مشــاورانش را نادیده گرفته و برای نمایش قدرت بــه حامیانش تهدید به بحرانی دیپلماتیــک کرد.

زمانی که 10 سفیر غربی بیانیه ای صادر کردند و در جریانش خواستار آزادی یک خیر ترک زندانی شدند. اردوغان آنها را به واسطه دخالت در امور داخلی این کشــور به بــاد انتقاد گرفت و تهدید کرد که همه آنهــا را اخراج خواهد کرد، اما ناگهان از موضعش عقب نشست.

او برخلاف منافعش و همچنین برخلاف مشورتهای بهترین مشــاوران مورداعتمادش عمل کرد و این دقیقا همان چیزی اســت که موجب می شــود تصور کنیم اردوغان دیگر در اوج بازی قرار ندارد. از اخراج ســفرا پس از دیپلماســی دیوانه وار جلوگیری شــد اما زمانی که رئیس جمهوری ترکیه با همتای آمریکایی اش در حاشــیه گروه 20 در رم ملاقات کرد، بار دیگر سروصداها در باب پروتکل امنیتی گالسکو به چالش تبدیل شــد.

این یکی دیگــر از نمایشهایی بــود که میتواند به رابطه اردوغان و جهان آســیب زند، شــاید هم تلالشــی بود ناامیدکننده و درعین حال مشکوک برای ارتقای جایگاه ترکیه. اردوغان با هدف بهره‌برداری از فرصت های سیاسی اش، اخیرا در مــورد مقوله تغییرات اقلیمی اقدام های خیره کننده ای انجام داده است، هرچند ترکیه در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده و می کند. با اینهمه اردوغان نام وزارت محیط زیســت را به وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات آب و هوایی تغییر داد و بــه بایدن نســخه ای از کتاب در باب انقلاب ســبز را که مقدمه اش را خود نوشته بود، ارائه کرد.

اردوغان همچنین اجازه داده بود که توافقنامــه آب و هوایی پاریس در 6 اکتبر در پارلمان تصویب شــود، رئیس جمهوری این کشور آماده بود تا در جمع رهبران جهان اعلام کند که ترکیه تا سال 2053 ساخت کربن در این کشور را پایان خواهد داد.

اردوغان در جریان یک سخنرانی تلویزیونــی در ترکیه پیش از اجلاس کاپ 26 گفت: تغییرات اقلیمی یک واقعیت است و آینده بشریت را تهدید میکند؛ از همین رو ترکیه به شــکل طبیعی در چنین موضع حیاتی نقشی پیشرو را خواهد داشــت.

این تغییر موضع رئیس جمهوری به واسطه آن بود که ترکیه تابســتان سیاهی را پشت سر گذاشت. آتش سوزی جنگلها و سیل ویرانگر خسارت سنگینی را بر این بازیگر تحمیل کرد. این بلایا موجب شد حمایت از فعالیت های اقلیمی که به شکلی پیوسته در افکار عمومی، محافل تجاری در میان گروه های جامعه مدنی و در سراســر طیف سیاسی در یک سال گذشته شکل گرفته بود، سرعت بیشتری یابد.

بهادر کاله، رئیس موسسه دو بسفر، انجمنی فرانسوی که رابطه ترکیه با فرانســه و اروپا را بهبود می بخشــد، در این باره گفت: تمام نظرســنجی ها نشان می دهد که اکنون احزاب سیاسی در ترکیه در انتخابات بعدی باید به شکل جدی به این موضوع بپردازند.

با این همه فعال شــواهد نشــان می دهد ایجــاد غوغا در باب پروتکل های امنیتی در ارتباط با نشست گلاسکو برای اردوغان منفعت بیشتری دارد. شــاید هم به واسطه شایعاتی که درباره سلامتی سلطان منتشر شده است، اردوغان نیازمند استراحت بود.

در هر صورت او قبلا آنچه را می خواســت به دست‌آورد. دیدار یک ساعته با بایدن در حاشیه گروه 20 ،نشانه‌ای از بهبود بالقوه روابط آمریکا و ترکیه است که ممکن است موجب شود جایگاه آنکارا بهبود یابد به خصوص در بازارهای بین المللی