بازار ارز که روز گذشته کاهشی بود و به نظر می‌آمد روند اصلاحی را آغاز کرده، امروز تغییر موضع داد تا صدای گروه دوم بلندتر شود. با اینحال برخی از معامله‌گران معتقدند جو فعلی بازار برای خرید و فروش مناسب نیست و بهتر است یک تا دو هفته تماشاگر بود.