محمدسعید ایزدی بر اجرای این سیاست به‌صورت محله به محله تاکید داشت. او معتقد بود: مدیریت شهری با وزارت راه و شهرسازی می‌تواند اجازه تخریب و نوسازی محدود در یک «ظرف زمانی مشخص» را در یک محله (که تاکنون اجازه تخریب و نوسازی را نداشته‌اند) به مالکان ساختمان‌های قابل تخریب ارائه دهد. با این حال او می گوید سیاست های اخیر که با محوریت افزایش تراکم ساختمانی در محله های بافت فرسوده تدوین و تصویب شده، از این جنس نیست. او که در سطح سیاست گذاری عالی شهرسازی حضور داشته اینطور توضیح می دهد که فروش تراکم و عبور از خطوط قرمز اسناد فرا دستی اگرچه مشمول اهداف خیر هم می شود اما اهداف سازمانی و انتفاع جریانی نیز در آن دخیل هستند.