اما سوال اینجاست که راه اندازی این صندوق، چه اثری می تواند بر ورودی سرمایه ها به بازار مسکن داشته باشد؟ آیا می تواند سرمایه های خرد را در این بازار جذب کند؟

روزبه ظهیری، توسعه گر و فعال صنعت ساختمان در این برنامه متراژ به این پرسش ها پاسخ می دهد.

قیمت مصالح چقدر گران شد؟

یکی از پارامترهای مهم و اثرگذار در افزایش قیمت تمام شده ساخت و ساز، قیمت مصالح ساختمانی است. اخیرا خبر افزایش قیمت یونولیت از ۱۱۰ هزار تومان به حدود ۴۰۰ هزار تومان به نقل از دبیر انجمن انبوه سازان دست به دست شد.

در بخش نخست برنامه متراژ به روند افزایش قیمت برخی مصالح ساختمان اثرگذار پرداختیم. مشخصا قیمت سیمان، آهن و کابل. قیمت این اقلام در چه بازه زمانی، چقدر گران شدند؟