به گزارش اکوایران،هفته گذشته رییس سازمان بازرسی شهرداری باحضور در صحن شورای شهر تهران از نیاز به اصلاح 77 بندی که باید در سامانه شفافیت به روز رسانی شود سخن گفت . احمد صادقی رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران درخصوص این که آیا اطلاعاتی که قراربود در سامانه شفافیت قرار بگیرد کاهش پیدا می کند به اکوایران گفت: رییس سازمان بازرسی درصحن شورای شهر تهران گفت به این نتیجه رسیده اند که برخی از مواردی که باید در سامانه شفافیت بارگذاری شود نیاز به شفافیت  ندارد و لایحه ای دردست تهیه دارند تا مصوبه موجود اصلاح شود . یعنی خودشان نمی توانند این تصمیم را بدون مجوز شورای شهر بگیرند و در حال تهیه لایحه ای هستند که زمانی که به شورا ارسال شد آن را بررسی و تصمیم نهایی را درخصوص آن درصحن شورا گرفته می شود .  

وی ادامه داد: درحال حاضر همه  مواردی که در گذشته در سامانه شفافیت بود همچنان در سامانه به روز رسانی می شود البته به دلیل مشکلاتی که هک سامانه های شهرداری ایجاد کرد به روزرسانی این سامانه به تاخیر افتاد ،اما آنچه از گذشته بوده به روزرسانی شده است .

صادقی اضافه کرد:تمام مواردی که قانونا باید در این سامانه به روز رسانی شود در ستاد سلامت اداری مصوب و تکالیف باقی مانده  ابلاغ شده تا دتسگاه های مربوطه قرایند کار را انجام دهند .

به گفته وی درحوزه شفافیت تا کنون موردی کم نشده و اگر شهرداری ابهام یا نظری دارد باید در شورابررسی شود .

 هفته گذشته داود گودرزی رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران با حضور در صحن شورای شهر تهران گفته بود:‌ اگر بتوانیم صورت وضعیت ها را به سرانجام برسانیم اتفاقات خوبی خواهد افتاد، بروز رسانی سایت شفاف مورد توجه قرار گرفت؛ چراکه ۷۷ بند مصوبه وجود دارد که باید در سایت شفاف ارائه شود. لایحه ای در حال تنظیم است که بر اساس آن باید بخشی از این ۷۷ بند اصلاح شود. از این تعداد ۳۵ بند به روز رسانی شده و بخشی از آن که نیاز به اصلاح دارد. در حال بررسی است.

وی همچنین تصریح کرد: شفافیت ناقص فهمیده شده و اجرا می شود. باید مشخص شود که چه چیزی را برای چه کسی و چگونه شفاف سازی کنیم؟