با وجود اجرای این بسته ها، فقط ۴۰ درصد عرصه فرسوده شهرها، نوسازی شده است. چرا این بسته ها و سیاست های حمایتی کارآمد نبودند؟ پاشنه آشیل نوسازی شهرها کجاست؟

سعید اسلامی بیدگلی، دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به این سوال پاسخ می دهد.