شکوهی گفت: از تاریخ این قانون نماینده وزارت راه‌وشهرسازی به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اضافه می شود. این کمک می‌کند تا کمیسیون ماده ۱۰۰ محلی برای سوداگری و ورود شهرداری‌ها مبتنی بر منافع خودشان و جایی برای قانون‌فروشی نشود.