به گزارش اکوایران، بررسی نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی از رفتار سازندگان نشان می‌دهد، رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان توسط بخش خصوصی به کمترین میزان چند سال اخیر رسیده است.

ضمن اینکه، به تفکیک توزیع جغرافیایی، رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان توسط بخش خصوصی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ فقط در تهران افزایش داشته است و این رشد در کلانشهرها و سایر مناطق در سال گذشته کمتر بود.

سطح زیربنای ساخته شده نیز تغییر کرد؛ آمارها نشان می‌دهد به طور کلی سازندگان تمایل بیشتری برای ساخت واحدهای کوچک‌تر پیدا کردند و این برای کل کشور صادق است. البته این گزاره برای شهرهای کوچک صادق نیست.

به طور کلی وضعیت ساخت و ساز توسط بخش خصوصی در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک در سال ۱۴۰۱ چطور بوده است؟