نوروزی ادامه داده: هنوز مطالعات ایجاد تراموا را ندیده ایم. نمی گویم مطالعه ای نشده شاید هم مطالعاتی باشد اما در شورای شهر آن را ندیده ایم و نمی دانیم برچه اساسی می گویند یک ماه دیگر احداث نخستین خط تراموا در تهران آغاز می شود .