به گزارش اکوایران ،علیرضا زاکانی در هنگام ارائه لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران در صحن شورا با تاکید بر لزوم عدالت در شهر گفت: بین شمال و جنوب شهر به لحاظ عدالت فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد و چرا باید بخشی از تهران در فقر باشند و بخشی دیگر فخر بفروشند؛ همه جای شهر باید آباد باشد.تاکید زاکانی بر فاصله میان شمال و جنوب شهر و اقدام برای کاهش میان شمال و جنوب شهر تازگی نداشت و در کنار او اعضاء شورای ششم نیز از ابتدای بر روی کار آمدن در تذکرها و اظهارات خود از این موضوع غافل نبوده اند،اما این توجه بیش از حد به عدالت در شهر که مدام در اظهارات زاکانی و شورا نشینان شنیده می شود در عمل و هنگام تدوین بودجه سال آینده شهرداری تهران به آن توجه شده است؟ 

بهروز شیخ رودی؛ معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به لزوم رعایت عدالت در توزیع منابع در سطح شهر با توجه به سطح توسعه مناطق مختلف شهر به خبرنگار اکو ایران گفت: لفاضی های زاکانی و شهرداران پیش از او برای کاهش فاصله بین شمال و جنوب شهر بیش تر از آنکه با عدالت در شهر نسبتی داشته باشد با دوگانه سازی های کاذب و تحریک احساسات شهروندان از طریق این حرف های به ظاهر شیرین رابطه دارد،اگر زاکانی یا هر کس دیگری به دنبال توزیع عادلانه منابع،امکانات و دسترسی عادلانه شهروندان به زیرساخت های شهری است باید اعتبارات را بر مبنای رتبه بندی توسعه مناطق شهرداری توزیع کند نه اینکه روابط شهردار منطقه یا چانه زنی های یک یا چند عضو شورا که در آن منطقه منافع اجتماعی،سیاسی و... دارند سبب شود که بودجه یک منطقه شهرداری در یک سال بیشتر و در یک دوره دیگر کمتر شود.از این جهت اگر به لایحه بودجه سال 1402 شهرداری تهران نگاه کنیم می بینیم ادعاهای زاکانی و اعضاء شورای ششم درباره عدالت در شهر روی کاغذ و در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران خیلی مورد توجه قرار نگرفته اند و این ادعاها در مقام حرف باقی مانده اند!   

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به پیش بینی هزینه بالغ بر 36 هزار و 640 میلیارد تومان اعتبار برای هزینه کرد در مناطق 22 گانه شهرداری تهران در سال 1403 در ادامه افزود: بیش ترین رقم بودجه سال 1403 شهرداری تهران در میان مناطق شهرداری همچون همه سالهای در ادوار پیشین با اعتبار 2 هزار و 639 میلیارد تومان برای منطقه 4 شهرداری تهران پیش بینی شده است، و کمترین رقم با اعتباری بالغ بر1 هزار و 12 میلیارد تومان برای منطقه 10 تهران پیش بینی شده است.این اعداد وقتی جالب می شود که بدانیم بودجه سال 1403 شهرداری منطقه 4 تهران با 66 درصد رشد نسبت به سال 1402 بسته شده است ولی در تدوین بودجه سال آینده منطقه 10 تنها به 39 درصد رشد اکتفا شده است.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به متوسط رشد 75 درصدی اعتبارات مناطق شهرداری در سال آینده به خبرنگار اکو ایران گفت: تدوین کنندگان بودجه در افزایش ارقام لایحه بودجه سال 1403 مناطق شهرداری تهران به گونه ای عمل کرده اند که ما شاهد پیش بینی متوسط 75 درصد افزایش نسبت به اعداد و ارقام سال 1402 هستیم،اما همین متوسط رشد 75 درصدی را به صورت عادلانه میان مناطق مختلف شهرداری توزیع نکرده اند. در حالیکه کمترین میزان رشد اعتبارات برای سال آینده با 39 درصد در بودجه منطقه 10 اعمال شده است اما در نقطه مقابل شاهد آن هستیم که بودجه سال آینده منطقه 16 شهرداری تهران با پیش بینی رشد 95 درصد رکورد دار بیشترین میزان رشد برای سال 1403 در میان مناطق است. این توزیع نا متوازن میزان رشد اعتبارات و تخصیص سلیقه ای آن بدون لحاظ عدالت در توزیع منابع بودجه شهرداری ادعای زاکانی و اعضاء شورا را درباره عدالت در بودجه به چالش می کشد و وقتی این ادعاهای قلمبه و سلمبه نخ نما می شود که بدانیم تفاوت رتبه توسعه میان منطقه 10 شهرداری با کمترین میزان رشد بودجه برای سال 1403 نسبت به سالجاری با منطقه 16 با بیشترین میزان رشد بودجه برای سال 1403 تنها یک عدد است و منطقه 10 در رتبه بندی توسعه یافتگی مناطق شهرداری حائز جایگاه دوازدهم است و منطقه 16 تنها یک رتبه بعد در سکوی سیزدهم توسعه یافتگی مناطق شهر تهران قرار گرفته است، البته هیچکدام از این دو منطقه حائز رتبه بیست و دوم از نظر توسعه یافتگی نیستند و منطقه 15 شهرداری تهران با کمترین میزان توسعه یافتگی و ایستادن بر سکوی بیست و دومین منطقه توسعه یافته شهر اعتباراتش برای سال آینده تنها در حد میانگین شهر یعنی همان رقم 75 درصد افزایش پیدا کرده است.

شیخ رودی با اشاره به سرانه بودجه هر نفر شهروند ساکن در مناطق شهرداری تهران به عنوان یک معیار دیگر برای راستی آزمایی حرف های زاکانی ادامه داد: میان شهروندان ساکن در مناطق مختلف شهرداری تهران هیچ تفاوتی وجود ندارد،همه شهروند این شهر و اتباع جمهوری اسلامی ایران هستند که بر اساس قانون اساسی از حقوق مساوی و یکسان برقرار هستند و آقای زاکانی هم ادعای توزیع عادلانه منابع بودجه را نسبت به این شهروندان مطرح کرده اند،بر این اساس نباید تفاوت جدی میان شهروندان ساکن در مناطق مختلف شهر وجود داشته باشد و تدوین کنندگان بودجه باید این وعده شهردار را در توزیع منابع بودجه رعایت می کردند اما خب ظاهرا این حرف ها برای سخنرانی ها بوده و چندان به کار تدوین بودجه نمی آمده است. بر اساس داده های لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران متوسط سرانه شهروندان ساکن در مناطق 22 گانه شهر تهران برابر با 4 میلیون و 877 هزار تومان است.اما فاصله میان این متوسط سرانه با بیشترین و کمترین سرانه به ازای هر نفر شهروند در مناطق مختلف شهر تهران متفاوت است! بیشترین سرانه به ازای هر نفر شهروند تهرانی بر اساس لایحه بودجه سال 1403 به شهروندان ساکن در منطقه 22  با سرانه 11 میلیون و 52 هزار تومان اختصاص یافته است و کمترین سرانه به ازای هر نفر شهروند تهرانی برای شهروندان ساکن منطقه 14 با سرانه 2 میلیون و 505 هزار تومان در لایحه بودجه سال 1403 پیش بینی شده است. از طرف دیگر شاهد آن هستیم که سرانه هر نفر شهروند تهرانی ساکن در منطقه 3 شهرداری به عنوان توسعه یافته ترین منطقه شهر برای سال 1403 برابر با رقم 5 میلیون و 69 هزار تومان پیش بینی شده است و در نقطه مقابل آن به ازای هر نفر شهروند تهرانی ساکن در منطقه 15 شهرداری تهران به عنوان کمتر توسعه یافته ترین منطقه شهر سرانه 3 میلیون و 450 هزار تومانی در لایحه بودجه سال 1403 پیش بینی شده است. زاکانی در حالیکه حرف های قلمبه و سلمبه درباره کم کردن فاصله جنوب و شمال شهر تهران می زند مدیرانش در عمل شکاف 1 میلیون و 619 هزار تومانی بین سرانه یک شهروند ساکن در منطقه 3 به عنوان توسعه یافته ترین منطقه شهر که از قضا در شمال شهر قرار دارد و یک شهروند ساکن در منطقه 15 به عنوان کمتر توسعه یافته ترین منطقه شهر که از قضا در جنوب شهر واقع است را تنظیم و با امضاء او به شورا فرستاده اند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به اینکه سرانه هر نفر شهروند تهرانی در بودجه مناطق برای سال 1403 برابر با 98 ماه یارانه معیشتی است که دولت پرداخت می کند به خبرنگار اکو ایران گفت:اگر سرانه بودجه هر نفر شهروند تهرانی ساکن در مناطق 22 گانه را بر مبنای یارانه معیشتی 49 هزار و 500 تومانی که دولت به واجدین شرایط دریافت یارانه پرداخت می کند مورد سنجش و ا رزیابی قرار دهیم می بینیم که سرانه بودجه هر نفر شهروند ساکن در منطقه 15 شهرداری به عنوان کمتر توسعه یافته ترین منطقه شهر برابر با یارانه 70 ماه است در حالیکه سرانه بودجه هر نفر شهروند ساکن در منطقه 3 به عنوان توسعه یافته ترین منطقه شهر برابر با یارانه 102 ماه است و این ارزیابی واقعیت بی عدالتی در بودجه سال 1403 شهرداری تهران را پیش چشم همه آشکار می کند.

شیخ رودی