وی با بیان اینکه اصل بودجه ۱۵۱ همت است و بیش از ۱۴.۵ همت اعتبار نیز به آن اضافه شد که در نهایت به ۱۶۵ همت رسید، گفت: مجوز برای تهاتر جهت انتقال آب به مبلغ چهار هزار میلیارد تومان و همچنین هزار میلیارد تومان برای انتقال پساب داده شد و امیدواریم این طرح‌ها بتواند لبخند بر لبان مردم بیاورد.

زاکانی با تاکید بر اینکه ناظر بر خطوط جدید مترو مباحثی مطرح و اجرای آن منوط بر ارائه مستندات شد، خاطرنشان کرد: کلیات این خطوط مصوبه شورا را در سال ۸۷، طرح جامع حمل و نقل و بسته ویژه کرونا ناظر بر خط ۱۰ در سال ۹۹ را دارد. بخشی از این موضوع نیز به مصوبه سال ۹۸ در شورای عالی ترافیک برمی‌گردد که خط ۹، ۱۰ و ۱۱ در آن مورد اشاره بوده است.