بررسی‌ها از منابع محلی نشان می‌دهد که در برخی روستاها خانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی از بین رفتند.

زهرا کریمی و سوگل دانائی از تحریریه اکو ایران درباره آخرین وضعیت این سیل و چرایی آن توضیح می‌دهند.