در فرایند ثبت نام این طرح یک ابهام وجود دارد. ابهام ماجرا زمانی است که برخی متقاضیان شهرهای بزرگ از جمله تهران، شیراز، اصفهان و تبریز در فرایند ثبت نام با دوگانگی ادامه ثبت نام یا انصراف مواجه می‌شوند.