هشدار تازه یکی از نماینده‌های مجلس درباره نظارت نکردن بر فعالیت خیریه‌ها اولین هشدار در این مورد نیست و نشانه‌های بسیاری وجود دارد که زمینه استفاده از فعالیت خیریه برای دست زدن به اقدامات دیگر در کشور ما تا اندازه زیادی فراهم است.