از سوی دیگر، اقتصاددانان معتقدند تورم ناشی از سیاست‌های انبساطی و چاپ پول است. علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در این باره توضیح می‌دهد.